Правила надання послуг сервісу

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Директор ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС»

код ЄДРПОУ 41383382

 П. М. Лівенський

 

ПОРЯДОК

НАДАННЯ ПОСЛУГ

З РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС»

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНЕ

 

 • 1.1.Цей Порядок (надалі іменується – Порядок) розроблений ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41383382,  відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України та інших нормативно-правових актів України, які регулюють зазначену сферу діяльності.
 • 1.2.Цей Порядок встановлюює правила та вимоги для надання  послуг  з ремонту та технічного обслуговування медичних виробів (послуги сервісного обслуговування) (надалі іменуються як – Послуги)

Цей  Порядок регулює   правові   норми  взаємовідносин  між Замовником Послуг і  ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС», як Виконавцем  Послуг.

 • 1.3.Порядок є обов’язковим та поширюється  на будь-яких фізичних осіб, юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності,  які замовляють Послуги у Виконавця (є Замовниками та отримувачами Послуг, клієнтами ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС»).
 • 1.4.При не згоді з даним Порядком Замовник не звертається до Виконавця із замовленням для надання Послуг або зобов’язаний відмовитися від Послуги до моменту початку їх надання Виконавцем на умовах цього Порядку.
 • 1.5.Даний Порядок розроблений Виконавцем, є його внутрішнім нормативним документом, який доводиться до відома Замовників шляхом надання письмового екземпляру для ознайомлення або розміщення на сайті Виконавця.

Підтвердженням ознайомлення Замовника із Порядком є укладення Договору між Замовником та Виконавцем та/або початок надання Послуг Виконавцем.

 • 1.6.Даний Порядок може бути змінений, скоригований, відмінений або припинений Виконавцем в будь-який час на його розсуд, без повідомлення Замовників.

Зміни до даного Порядку вносяться Виконавцем шляхом затвердження нової редакції Порядку.

 • 1.7.Даний Порядок затверджуються директором (керівником) Виконавця.
 • 1.8.Терміни, що застосовуються у Порядку, мають таке значення:
 • Послуга (Послуги) – послуга з ремонту та технічного обслуговування медичних виробів, тобто результат безпосередньої взаємодії між Виконавцем та Замовником і внутрішньої діяльності Виконавця  для  задоволення потреб Замовника;
 • Технічне обслуговування –  операція  чи комплекс операцій із задоволення  вимог,  установлених  експлуатаційною  чи   сервісною документацією   ДТЗ   як  умова  забезпечення  відповідності  його експлуатаційних  характеристик  вимогам  виробника  і  нормативних документів;
 • Виконавець – ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС», яке надає послуги Замовнику;
 • Замовник – будь-яка фізична особа, юридична особа або інший суб’єкт підприємницької діяльності всіх форм власності, які замовляють Послуги у Виконавця;
 • Обладнання – медичні вироби (медичне обладнання) та допоміжні засоби до медичних виробів (монітори, перемикачі, кабелі, тощо), відносно яких надаються Послуги;
 • Документ про дефекти – це акт або інший документ, форму якого встановлює та надає Виконавець, який оформлюється Виконавцем після отримання Обладнання від Замовника і в якому вказуються інформація про Обладнання (найменування, марка тощо), перелік виявлених дефектів, ціна Послуг та інші дані. Даний документ є підтвердженням факту передачі Обладнання Виконавцю для надання Послуг та погодження ціни Послуг;
 • Представник Замовника – це уповноважена Замовником дяіти від його імені фізична або юридична особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю або посадовими обов’язками в межах своєї посади у Замовника або самим фактом здійснення певних дій в інтересах Замовника (замовлення Послуги, передача та отримання Обладнання, оплата за Послуги тощо). Виконавець не має обов’язку здійснювати окрему перевірку повноважень представника і сприймає його як уповноважену особу Замовника. Підпис представника на документі про дефекти та інших документах від імені Замовника є дійсною та породжують юридичні наслідки.
 • 1.9.Технічне обслуговування та діагностика можуть входити до складу Послуги. Також в пакет Послуги включається заміна деталей та запасних частин, якщо таке є необхідним.
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ

 

 • 2.1.Послуги класифікуються за групами в залежності від складності необхідних робіт, починаючи з групи із найвищим рівнем складності і закінчуючи групою із найнижчим рівнем складності : група A, група B , група C, група D, група E, група F.
 • 2.2.Група ремонту встановлюється та обирається в кожному випадку Виконавцем.
 • 2.3.Рівень складності Послуг залежить від технічної, фізичної складності та кількості необхідних робіт, витраченого часу та ресурсів для надання Послуг, необхідності заміни деталей тощо.

               

 • 2.4.Перелік та об’єм робіт в кожній групі Послуг встановлюється Виконавцем згідно його внутрішніх методик.
 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ОБЛАДНАННЯ

 

 • 3.1.Надання послуг здійснюється за зверненням (замовленням) Замовника (його уповноваженого представника),  яке надається усно за телефоном, представником при особистій зустрічі шляхом передачі обладнання або по електронній пошті.
 • 3.2.Після надання замовлення Замовник передає Виконавцю Обладнання для проведення первинного огляду, діагностики та визначення дефектів, необхідних ремонтних робіт, запасних частин тощо та встановлення орієнтовної попередньоїціни Послуг.
 • 3.3.При передачі Замовником Обладнання для надання Послуг Виконавець оформлює документ про дефекти (акт тощо), форма та зміст якого встановлюється Виконавцем, в якому зазначаються дані та інформація про передане Обладнання, виявлені несправності (дефекти, поломки, невідповідності тощо), дата приймання обладнання та орієнтовна попередня ціна Послуг.
 • 3.4.Оформлення такого документу про дефекти (акт тощо) свідчить про передачу Обладнання Виконавцю та замовлення Послуг Замовником.
 • 3.5.Виконавець також здійснює реєстрацію та зберігання документу про дефекти без підписів в електронній формі в своїй електронній обліковій системі.

 

 • 3.6.Точну (остаточну) ціну Послуг при первинному огляді обладнання встановити неможливо, точна та кінцева ціна Послуг встановлюється виключно після проведення повного огляду та діагностики обладнання, які можуть включати розбирання та інші роботи, які неможливо виконати при первинному огляді та діагностиці.
 • 3.7.Документ про дефекти після оформлення підписує представник Виконавця, а також Замовник, якщо Замовник або його представник самостійно заявили таку вимогу при передачі Обладнання.

Якщо Замовник не надав вимогу про підписання документу про дефекти, тоді представник Виконавця підписує його одноособово та направляє його скановану копію Замовнику по електронній пошті.

 • 3.8.При неможливості виконати зазначене вище в пункті 3.7. даного Порядку, такий документ про дефекти оформлюється та підписується одноособово Виконавцем та залишається у Виконавця до запиту Замовником, при цьому орієнтовна попередня ціна послуг доводиться до відома Замовника по телефону або по електронній пошті.

З даного моменту вважається, що Обладнання передано Замовником для проведення детального огляду та надання Послуг, якщо впродовж 3 (трьох)годин з моменту передачі Обладнання Виконавцю Замовник письмово не надав свої зауваження (заперечення) та не відмовився від свого замовлення про надання Послуг.

 • 3.9.Факт наявності (знаходження) Обладнання у володінні Виконавця підтверджує згоду Замовника на передачу Обладнання Виконавцю для надання Послуг.

Таке володіння вважається добросовісним зі сторони Виконавця.

Передача Обладнання Виконавцю – є конклюдентними діями зі сторони Замовника, що підтверджують факт укладення договору про надання Послуг між Виконавцем та Замовником.  

 • 3.10.Документ про дефекти (акт тощо), що оформлений та підписаний Виконавцем на умовах визначених даним Порядком, може використовуватися в якості доказу в суді та при вирішенні спору між Сторонами.
 • 3.11.Замовник не може посилатися на відсутність погодження надання Послуг з підстави відсутності підпису Замовника на документі про дефекти, якщо Замовник не надавав вимогу про підписання такого документу згідно пункту 3.7. даного Порядку
 • 3.12.Якщо Виконавець та Замовник остаточно визначилися із ціною Послуг та умовами їх надання, вони укладають відповідний письмовий Договір.

Але у випадках, коли Обладнання фактично передано Виконавцю і Замовник уникає укладення та підписання Договору у письмовій формі, то Договір вважається укладеним між Виконавцем та Замовником на умовах пунктів 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. цього Порядку.   

 • 3.13.Після приймання Обладнання на зазначених умовах та не отримання від Замовника заперечень або відмови від надання Послуг у строк встановлений в пункті 3.8. даного Порядку, Виконавець починає надання Послуг.
 • 3.14.При відмові від замовлення Послуг Замовник забирає Обладнання від Виконавця у встановлені строки.
 • 3.15.Відмова від замовлення Послуг не приймається Виконавцем, якщо Виконавець вже розпочав надання Послуг (здійснив роботи які є оплачуваними) і Замовник не надав свої заперечення або відмову у встановлений даним Порядком строк. В такому разі виконані роботи, в межах наданих Послуг, підлягають оплаті Замовником в повному розмірі.
 • 3.16.Виконавець і Замовник можуть встановити в Договорі інші або додаткові умови надання Послуг ніж передбачено в цьому Порядку. В такому випадку застосовуються умови Договору, які є пріоритетними.
 • 3.17.Якщо в укладеному Договорі відсутні умови, які зазначені в цьому Порядку або такі умови доповнюють умови Договору, то умови цього Порядку застосовуються в обов’язковому порядку як додаткові до умов Договору.
 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 • 4.1.Виконавець зобов’язується надати Послуги якісно та у встановлений строк, з урахуванням технічних характеристик Обладнання та замовлення Замовника.
 • 4.2.Послуги надають професійні та досвідчені сервісні інженери Виконавця.

 

 • 4.3.Для погодження окремих умов та контролю надання послуг Замовник надає Виконавцю необхідні контакти (номер телефону, електронна адреса). Направлення повідомлень та вимог за наданими контактами є належно відправленими та доведеними до відома Замоника.
 • 4.4.Строк надання Послуг встановлюється в Договорі. Якщо такий строк окремо не встановлений, то строк надання Послуг складає 15 календарних днів.
 • 4.5.Послуги надаються на території Виконавця за адресою Україна,м.Київ, вул.Сирецька, буд.35, якщо інше не буде погоджено в Договорі.

 

 • 4.6.Після отримання замовлення про надання Послуги відносно Ендоскопічного Обладнання Виконавець в обов’язковому порядку здійснює його повну діагностику без розбирання, що включає перевірку на герметичність (подача води та повітря, зовнішній огляд поверхневої оболонки), перевірку всіх механізмів та роботи всіх елементів, перевірка кутів гнучких елементів та оптики. Дана діагностика Ендоскопічного Обладнання здійснюється безкоштовно.

Діагностика інших типів обладнання здійснюється на окремо визначених Виконавцем умовах.

 

 • 4.7.Тип ремонту, ціна Послуг, перелік робіт та запасних частин зазначаєтюся в документі про дефекти, після чого ця інформація переноситься до Договору.
 • 4.8.Якщо після прийняття Обладнання для надання Послуг та проведення первинної діагностики та огляду, при проведенні ремонту відносно виявлених дефектів, буде виявлена необхідність здійснити розбирання Обладнання та/або будуть виявлені інші дефекти, які неможливо було виявити при первинному огляді та діагностиці і про які Замовник не заявляв, то Виконавець має право оформити додатковий документ про дефекти, в якому зазначити повну ціну Послуг та іншу інформацію, з врахуванням виявлених дефектів. Про це Виконавець повідомляє Замовника по телефону, електронній пошті або іншими засобами.

У випадку відмови Замовника від замовлення Послуг відносно додатково виявлених дефектів, що зазначені в додатковому документі про дефекти, Замовник зобов’язаний письмово по електронній пошті повідомити про це Виконавця у строк не пізніше ніж 2 (два) робочі дні та сплатити за Послуги, які вже були надані Виконавцем.

 • 4.9.Після виявлення дефектів, які не були заявлені Замовником або можуть бути виявлені тільки при розбиранні Обладнання або які можуть виникнути в момент здійснення ремонту або розбирання, Виконавець повідомляє про це Замовника, який дає свою згоду на проведення ремонту з врахуванням даних ризиків або відмовляється від Послуги повністю.

При наданні згоди Замовником на проведення ремонту з врахуванням даних ризиків, Виконавець не може гарантувати, що Обладнання буде відповідно працювати навіть після проведення ремонту та надання Послуг, так як додатково виявлені або ймовірні дефекти так і не були усунені і можуть вплинути на функціонування Обладнання в подальшому.

В такому разі Замовник зобов’язаний сплатити за фактично надані Виконавцем Послуги і немає права вимагати повернення сплачених коштів або відмовитися від оплати у разі виявлення інших дефектів Обладнання, про ймовірність яких попереджався і при цьому надав згоду на проведення ремонту та надання Послуг саме відносно погоджених дефектів.

(Приклад: Замовник після відповідного попередження відмовляється від поради Виконавця про заміну дорогої деталі і погоджується на проведення ремонту та надання Послуг тільки відносно заявлених Замовником та виявлених при первинному огляді та діагностиці дефектів. Отримавши Обладнання після ремонту виявляє, що є дефекти, які не дають можливість нормально використовувати Обладнання без заміни запропонованої деталі.).

 • 4.10.У випадку наявності обставин передбачених пунктами 4.6., 4.7. даного Порядку Виконавець:
 • -має право надати Послуги виключно відносно заявлених Замовником та/або виявлених при первинному огляді та діагностиці дефектів, і не надавати Послуги відносно інших дефектів;
 • -не надає гарантію на виконані роботи або надає скорочену гарантію, з врахуванням того, що інші додатково виявлені дефекти можуть призвести до несправності Обладнання навіть після проведення ремонту;
 • -призупинити надання Послуг, залишаючи Обладнання в себе до моменту оплати вже наданих послуг;
 • -взагалі відмовитися надавати Послуги Замовнику.
 1. ЗАКІНЧЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

 

 • 5.1.При закінченні надання Послуг, відмові або неможливості їх надання, Виконавець повідомляє Замовника про це будь-яким зручним засобом, а Замовник зобов’язаний самостійно своїми силами забрати (вивезти) своє Обладнання у Виконавця, якщо не буде окремої домовленості про доставку Обладнання силами Виконавця.
 • 5.2.Замовник зобов’язаний забрати (вивезти) своє Обладнання у строк не пізніше ніж 7 (сім) календарних днів з дати повідомлення Виконавцем.
 • 5.3.При порушенні строку забирання (вивозу) Обладнання, що встановлений в пункті 5.2. цього Порядку та в інших випадках, Виконавець має право вимагати від Замовника, а Замовник зобов’язується сплатити за надані послуги зберігання Обладнання Замовника за ціною 200 (двісті) гривень за кожний календарний день такого зберігання.
 • 5.4.Приймання-передача наданих Послуг оформлюється Сторонами Актом наданих послуг (приймання-передачі наданих послуг) (з Додатками при їх необхідності).
 • 5.5.Замовник упродовж 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Актів наданих послуг з Додатками від Виконавця підписує надані Виконавцем 2 (два) примірники актів наданих послуг з Додатками (надалі – Акти) та повертає Виконавцю 1 (один) примірник підписаного Акту або в той самий строк надає Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання актів. Не підписання Замовником актів упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Актів від Виконавця по пошті, на руки або по електронній пошті, без надання відповідних письмових пояснень є фактом визнання Замовником повного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за договором. У такому разі вважається, що Акти погоджено, послуги Виконавцем надано в повному обсязі та відповідно до умов договору та Акту, претензії Замовника відсутні й Замовник зобов’язаний здійснити оплату послуг згідно з наданим рахунком та Актами.
 • 5.6.У випадку, якщо Замовник після окремого письмового повідомлення Виконавцем не забрав (не вивіз) Обладнання у строк, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів, тоді Виконавець не несе жодної відповідальності за його збереження і має право без згоди Замовника розпорядитися ним на свій розсуд, в тому числі розібрати на запасні частини, передати третім особам, утилізувати тощо. Дана умова є правом Виконавця, а не обов’язком, у зв’язку із чим Виконавець має право на свій розсуд обрати чи застосовувати в такому випадку умови пункту 5.3. або 5.6. даного Порядку.

 

 1. ЦІНА ПОСЛУГ

 

 • 6.1.Ціна Послуг є договірною, встановлюється Виконавцем на підставі своїх внутрішніх тарифів та методик формування ціни, зазначається в документі про виявлені дефекти та в Договорі.
 • 6.2.Ціна Послуг зазначається в Договорі та в документі про дефекти (при наявності у Виконавця такої необхідності).
 • 6.3.При оформленні документу про дефекти, наданні Послуг та не підписанні Договору Замовником, ціна визначається згідно оформленого документу про дефекти, Договір між Замовником та Виконавцем вважається укладеним і Замовник зобов’язаний сплатити за фактично надані Послуги зазначену Виконавцем ціну.
 • 6.4.При затриманні строків підписання Договору та/або оплати наданих Послуг, Виконавець має право безоплатно притримати Обладнання в себе та не повертати його Замовнику до моменту виконання останнім своїх обов’язків.

 

 1. КОРИСТУВАННЯ ПІДМІННИМ ОБЛАДНАННЯМ НА ЧАС РЕМОНТУ

 

 • 7.1.На запит Замовника Виконавець може надавати підмінне обладнання для безоплатного користування взамін Обладнання Замовника на час надання Послуг.
 • 7.2.Підмінне обладнання надається в тимчасове користування виключно при наявності у Виконавця вільних одиниць такого обладнання обмінного фонду та на розсуд Виконавця.
 • 7.3.При отриманні підмінного обладнання в користування Замовник:
 • -зобов’язаний використовувати його за призначенням та дбайливо ставитися до нього;
 • -несе повну матеріальну відповідальність перед Виконавцем за зберігання, пошкодження та втрату підмінного обладнання;
 • -у разі втрати або пошкодження підмінного обладнання під час користування Замовник зобов’язаний за вимогою відшкодувати Виконавцю понесені останнім збитки в розмірі, виходячи із ринкової вартості такого обладнання на дату виставлення вимоги;
 • 7.4.При порушенні Замовником умов оплати за надані Послуги та цього Порядку, Замовник зобов’язаний на вимогу Виконавця повернути обладнання, яке було передано для підміни в тимчасове користування.
 • 7.5.При затримці строків повернення Виконавцю обладнання, яке було передано для підміни в тимчасове користування, Виконавець залишає за собою право вимагати від Замовника, а Замовник зобов’язується сплати за користування підмінним обладнанням Виконавця за ціною 2000 (гривень) гривень за один день користування.
 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 • 8.1.Гарантійний строк не надається і гарантія не діє щодо:
 • -Обладнання, відносно якого надавалися Послуги і які не були оплачені;
 • -підмінного обладнання.
 • 8.2.Умови гарантії встановлені в Додатку № 1 до цього Порядку, який є його невід’ємною частиною.

ДОДАТОК №1

до

ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ДЛЯ НАДАННЯ  ПОСЛУГ 

З РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

 

 1. Виконавець надає Замовнику гарантію відносно результату наданих Послуг та встановлених Виконавцем деталей (запасних частин) при здійсненні ремонту Обладнання.
 2. Гарантія передбачає ремонт Обладнання за рахунок Виконавця при наявності несправностей (дефектів, недоліків), що виникли з вини Виконавця в результаті неякісно наданих Послуг (гарантійний ремонт).
 3. Гарантія покриває частини і матеріали, необхідні для відновлення працездатності Обладнання, а також трудовитрати з ремонту в разі виявлення несправностей (дефектів, недоліків), що виникли з вини Виконавця в результаті неякісно наданих Послуг і за умови використання обладнання відповідно до рекомендацій виробника та Виконавця і відповідності його іншим умовам гарантії Виконавця.
 4. Виконавець надає гарантію на виконані роботи та замінені нові деталі Обладнання на строк, який встановлюється в Договорі. Якщо такий строк в Договорі не визначено, то він складає 3 календарні місяці.
 5. Випадки, коли гарантія не діє (виключення):
 • -Несправності (дефект, недолік) виникли в результаті неправильної експлуатації Обладнання Замовником (порушення умов користування, обслуговування згідно інструкції експлуатації тощо);
 • -Замовник або третя особа, яка не уповноважена Виконавцем, самостійно здійснили ремонт або будь-яке інше втручання до технічної частини Обладнання (розбирали, розкручували, здійснювали самостійну заміну запасних частин, ремонтували, несанкціонована модифікація програмного забезпечення тощо);
 • -У випадку виникнення дефектів (недоліків) Обладнання не з вини Виконавця, а з вини Замоника, в тому числі в результаті пошкодження, пов’язаного з невідповідністю параметрів живлення та інших подібних зовнішніх  факторів;
 • -Пошкодження, відмови і несправності в результаті невиконання періодичного обслуговування, а також в результаті неналежного обслуговування, неналежного поводження з Обладнанням або неправильного його використання, неналежного встановлення і в цілому з причин недбалості, некомпетентності власника, співробітників або інших осіб, які отримали доступ до Обладнання;
 • -Пошкодження або несправності в результаті природних катаклізмів, таких як пожежі, повені, гроза, коливання напруги і в цілому через випадкові події, неконтрольовані Виконавцем;
 • -Експлуатація Обладнання в середовищі або умовах, що не відповідають технічним вимогам і рекомендаціям виробника.
 • -Підключення Обладнання до сторонніх пристроїв або систем, що є несумісними зі стандартами портами або інтерфейсами Обладнання.
 • -Несправності, викликані комахами, гризунами та іншими тваринами.
 • -Закінчення строку дії гарантії.
 1. Додаткові умови гарантії:
 • -При передачі Замовником Обладнання в межах гарантії від Замовника можуть вимагатися надати підтвердження надання Послуг Виконавцем, документації на Обладнання та іншої необхідної інформації про обставини виявлення поломки.
 • -Гарантія не покриває можливого збитку від втрати прибутку, втрати даних і інших прямих або непрямих втрат, пов’язаних з несправністю Обладнання в результаті невідповідно наданих Послуг Виконавцем.
 • -Виконавець має право стягувати з Покупця плату за запчастини і матеріали і за обслуговування, якщо робота виконується не в зв’язку з недоліками Обладнання, що сталися в зв’язку з неякісним наданням Послуг Виконавцем.
 • -Всі деталі, замінені на нові по гарантії, належать Виконавцю і після їх заміни вилучаються Виконавцем.
 1. Реквізити та контакти авторизованої сервісної організації Виконавця: ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС», 04073, м.Київ, вул. Сирецька, буд. 35,телефон +38 (044) 223 01 30, gm@emts.com.ua.
 2. Виконавець особисто несе відповідальність перед Замовником за забезпечення виконання умов гарантії та за дії або бездіяльність авторизованої сервісної організації.
 3. Виконавець підтверджує та гарантує, що між сервісною організацією та Виконавцем укладений відповідний договір для забезпечення виконання умов даної гарантії.